Department of Corrections and Community Supervision

Kreyòl ayisyen

Enfòmasyon pou pran Kontak pou Sèvis la

NYSDOCCS konfòme li avèk Dekrè #26 li nou bay yon Plan Aksè nan Lang pou moun ki pa Pale Lang Anglè Byen. Nenpòt kesyon ou genyen konsènan Dekrè #26, tanpri kontakte Divizyon Edikasyon NYS DOCCS: Telefòn (518) 402-1339 ak Faks (518) 402-6240.

Tanpri rele nou nan nimewo (518) 402-1339 pou jwenn sèvis èd gratis nan lang.

Dwa Moun ki Koupab la pou Pote Plent

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon kòmsadwa oswa si ou panse nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande Fòm Plent nou PDF 77 KB pou ban nou remak ou.

Fòm Egzanpsyon PDF 192 KB

Afich PDF 10,515 KB

Ou kapab voye kòmantè oswa kesyon konsènan enfòmasyon ki nan paj sa a ba Divizyon Edikasyon NYS DOCCS: Telefòn (518) 402-1339 ak Faks (518) 402-6240.